Ansættelse og personale

Pro-advokater yder forebyggende rådgivning til virksomheder og virksomhedernes HR-afdelinger.

Virksomhedens aftaler med medarbejderne er et kerneområde for enhver arbejdsgiver.

Ansættelsesområdet bliver stadig mere kompliceret, og vores rådgivning rækker fra ansættelsens begyndelse til dens afslutning – vi kalder det også personalejura fra A til Å.

De typiske områder, vi arbejder med, er:

Ansættelseskontrakter

Det er vigtigt, at ansættelsesvilkår fremgår klart og tydeligt.
Personalegoder, fast løn, bonus, provision, aktier, bil, incitamentsordninger, regler under barsel, klausuler og ferierettigheder er normalt punkter, der skal tages stilling til. Når aftalen er klar, fjerner det usikkerhed og giver dig som arbejdsgiver overblik over rettigheder og forpligtelser. Man undgår diskussioner, krav og retssager.
Det sikrer vi gennem drøftelser og udarbejdelse af ”Den gode ansættelseskontrakt.”

Klausuler

Vi gennemgår reglerne om konkurrence-, kunde- og jobklausuler og gør dem anvendelige for dig som arbejdsgiver. Hvordan anvendes klausulerne aktivt, og hvornår er de nødvendige? Hvordan er samspillet med reglerne om loyalitet og erhvervshemmeligheder? Hvad koster klausulerne, og hvordan gøres de fleksible for arbejdsgiver?
Det gennemgår vi, udarbejder de nødvendige klausuler og sikrer, at de holder vand i den virkelige verden.

Den gode lønpakke

Der er mange og indviklede regler om personalegoder både i forhold til opgørelse, skat og ophørssituationer. Skal man anvende fast løn, bonus, optioner, personalegoder, fleksible lønordninger og holder enhver aftale med medarbejderen? Hvordan er samspillet med HR og skat?
Det klarlægger vi, når vi udarbejder ”Den gode lønpakke”

Personalehåndbøger

Hvordan sikrer arbejdsgiver sig, at medarbejderen er klar over og forpligtet af virksomhedens personalepolitik også i forhold til anvendelse af IT, feriedage, overarbejde, bonusberegning, fortrolighed og personlig adfærd?
Hvordan spiller personalehåndbogen sammen med ansættelseskontrakten? Hvordan gøres personalehåndbogen til en aktiv medspiller, der samtidig er fleksibel og kan ændres løbende? Hvad skal eller bør være med i personalehåndbogen?
De ting tager vi højde for, når ”Den gode personalehåndbog” udarbejdes.

Personaleadministration

Der skal tages stilling til mange vilkår i forbindelse med ferie, sygdom, barsel, opgørelse og udbetaling af løn, orlov, interne problemer og fratrædelsessituationer.

Det sikrer vi gennem klare aftaler og løbende rådgivning. Særligt beskyttede medarbejdere: Forskellige medarbejdere og forskellige medarbejderkategorier skal behandles forskelligt.

Hvilke medarbejdere har en særlig status?
Hvornår skal man følge en bestemt procedure i opsigelsessituationer?
Hvordan sikrer man sig imod erstatningskrav?

Vi gennemgår reglerne om ligebehandling, diskrimination, tillidsmænd, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og deltidsansatte.
Vi rådgiver på forkant og navigerer sikkert i et hajfyldt farvande.

Overenskomster

Mange virksomheder er omfattet af eller følger overenskomster. Hvornår er man omfattet af en overenskomst? Hvad gør man ved overenskomstkrav? Hvordan forhandles lokalaftaler? Vi rådgiver konkret og kender det fagretlige system og konfliktløsning.

Opsigelse

Behov for opsigelser opstår enten på grund af tilpasninger eller problemer. Hvordan er reglerne om varsler? Hvordan håndteres særlige opsigelsesaftaler? Hvordan er grænsen mellem saglig og usaglig opsigelse, og hvad kan det koste?

Vi rådgiver og spiller aktivt med når det drejer sig om sikring af virksomhedens interesser både ved opsigelse, bortvisning og håndhævelse af klausuler. Vi minimerer risikoen for at skulle betale erstatning og godtgørelse.
Vi forstår samspillet med HR og deltager i alt fra indledende konflikthåndtering til masseafskedigelser.

Ind- og udstationering

Et ansættelsesområde i vækst med fokus på HR, hvilke regler der skal bruges og samspillet med udenlandske regler, skat og social sikring. Hvilke særlige krav er der til udstationeringskontrakten? Hvordan er reglerne om lovvalg og værneting? Hvad siger udstationeringsloven og hvornår gælder den? Mange problemer kan undgås, hvis man får lavet ”Den gode udstationeringskontrakt”.

Direktørens og lederens kontrakt

Der er normalt tale om meget konkrete aftaler med en høj grad af frihed til individuelle tilpasninger. Hvilke muligheder er der for særlige aftaler? Hvordan indgår man afbalancerede aftaler om bonus, klausuler, ophør og fratræden? Vi udarbejder ”Den gode direktør- eller lederkontrakt” og tager højde for den helt konkrete situation. Vi varetager enten virksomhedens eller direktørens interesser.