FORRETNINGSBETINGELSER

Indledning

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen, CVR-nummer 27561403, påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt.

PRO-Advokater og Advokatfirmaet Jesper Rasmussen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, og advokat Jesper Rasmussen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

I tillæg til forretningsbetingelserne udøves advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.

Opgaven

Når der påtages en ny opgave, udarbejdes en ordrebekræftelse.

Ordrebekræftelsen fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilke øvrige medarbejdere, der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende personer samt om muligt et samlet honorarskøn for opgaven.

Det samlede honorar skønnes i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere om de ændrede forudsætninger.

I løbende klientforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven eller i hastesager, kan dette fraviges.

Interessekonflikter

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter.

Før vi påtager os en opgave, undersøges mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henvises klienten/klienterne til en anden advokat.

Identitetsoplysninger

PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger.

Honorar

Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde end, hvad der kan anses for rimeligt. Honoraret fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til:

  • det anvendte tidsforbrug,
  • hvem, der har medvirket til at løse opgaven,
  • opgavens kompleksitet,
  • om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,
  • den betydning, opgaven har for dig,
  • det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og
  • det opnåede resultat.

Honoraret er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når vi modtager en opgave. Efter anmodning afgiver jeg gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom jeg så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Betaling

Almindeligvis udstedes en faktura, når opgaven er afsluttet. Ved større eller længerevarende opgaver afregnes salæret bagud, månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage, og der tillægges moms efter de gældende regler.

Forudbetaling

Vi forbeholder os ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd eller lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.

Klientmidler

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) af beløb over kr. 10.000,00 tilfalder klienten.

Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Når du henvender dig til os med en opgave, vil modtagelsen blive skriftligt bekræftet. I bekræftelsen tilstræber vi at beskrive opgaven, dens omfang og de første skridt i sagen.

PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

Insiderhandel

Alle medarbejdere hos PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlig i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Opbevaring af sager

PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. 

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og jeg opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

Om opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik under GDPR på denne hjemmeside.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Klager

På Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage.

I tilfælde af en tvist om salæret og/eller utilfredshed med vores adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere på www.advokatnaevnet.dk.

Ansvar og forsikringsdækning

PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen er ansvarlig for bistand over for vores klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos TRYG, police nr. 674-1.347.

Vores ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra vores side beløbsmæssigt begrænset til 5 mio.

PRO-Advokater/Advokatfirmaet Jesper Rasmussen hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Vi kan ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.