Klient hos Pro

Som klient hos os får du:

  • Individuel rådgivning når det passer dig bedst
  • Rådgivning i et sprog der er til at forstå, og
  • Praktisk og økonomisk rentable løsninger

Påbegyndelse af opgaven

Når du henvender dig til os med en opgave, vil modtagelsen blive skriftligt bekræftet. I bekræftelsen tilstræber vi at beskrive opgaven, dens omfang og de første skridt i sagen.

Interessekonflikter m.m.

I forbindelse med din indledende henvendelse sørger vi selvfølgelig for at få afklaret, om vi har interessekonflikter i sagen. I henhold til de for advokater gældende regler vil vi desuden sikre os oplysninger om din identitet.

Fordeling af opgaven

Som udgangspunkt behandles sagen af den advokat, du vælger at rette henvendelse til.

Vi kan dog efter interne overvejelser lade sagen behandle af en eller flere af kontorets andre jurister. I disse overvejelser indgår sagens karakter, dit behov og opgavens omfang. Herudover indgår overvejelser om specialisering, behov for advokatanciennitet, procedureerfaring, ressourcebehov og deadlines. Vi forsøger at fordele sagerne, således at alle klienter opnår den bedste service og hurtigste behandling af sagen.

Vi tilstræber, at der – afhængigt af sagens karakter – er to jurister på sagen. En erfaren og en yngre jurist. Dette sker ud fra et ønske om at sikre den højeste faglige kvalitet i sagsbehandlingen og den for dig økonomisk mest fordelagtige sagsbehandling.

Sagens behandling på kontoret

Alle sager behandles ud fra sagens særlige karakter.

Når sagen igangsættes, afholdes sædvanligvis et møde med den ansvarlige advokat, hvorunder sagens nærmere omstændigheder drøftes.

Det er sædvanligt, at den første del af sagsbehandlingen vedrører indsamling af oplysninger og afklaring af sagens specifikke juridiske problemstillinger. Såfremt sagen involverer henvendelser til andre rådgivere, aftales det i hvert enkelt tilfælde, hvorledes sådanne henvendelser skal finde sted.

Du får løbende kopier af alt skriftligt materiale i sagen, som vi enten modtager fra eller sender til modparten eller andre involverede. Dette sker i videst muligt omfang via e-mail eller elektronisk dokumentoverførsel. I det hele taget bestræber vi os på at holde dig fuldt orienteret om sagens forløb undervejs. Såfremt du har særlige sikkerhedsmæssige behov, vil vi bestræbe os på at opfylde disse behov.

Afslutning af sagen

Vi fortsætter arbejdet med en sag, indtil den kan betragtes som afsluttet, (i) medmindre du inden da har bedt om, at arbejdet indstilles; (ii) hvis betalingsfristen i en faktura overskrides, og du har modtaget besked om, at arbejdet indstilles, hvis der ikke sker betaling inden en given frist; (iii) hvis der indtræder insolvens hos dig; eller (iv) hvis dine interesser i øvrigt skønnes bedst varetaget ved, at arbejdet indstilles.

Arkivering

Alle sagsakter opbevares på arkiv i fem år regnet fra sagens afslutning. I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, vil alle sagsakter blive arkiveret elektronisk på DVD, Cd-rom, harddisk eller lignende. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning

Timepriser

Timeprisen kan oplyses ved henvendelse til sagsbehandlende advokat.

PRO Pakker

PRO Pakker er rådgivningsforløb med fokus på din virksomheds kontrakter, dine standarddokumenter og arbejdsgange.

Vi udbyder i dag pakker inden for personalejura og selskabsforhold, og vi vil fremover tilbyde flere lignende pakker med erhvervsfokus. Med PRO Pakker får du samme individuelle rådgivning som altid hos os. Rammerne for rådgivningen er bare sat, inden vi går i gang. Vi ved hvad, du vil have. Du ved hvad, du skal betale.

Se nærmere om indholdet af og priserne på PRO Pakker her.

Fakturerings- og betalingsbetingelser

Vores salær fastsættes som udgangspunkt efter forbrugt tid. Der foretages løbende registrering af den på sagen forbrugte tid. I forbindelse med salærfastsættelsen tages der desuden hensyn til sagens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.

Salæret tillægges moms efter gældende regler.

Der vil i det omfang, det findes hensigtsmæssigt, ske afregning månedsvis eller kvartalsvis og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med renteloven.

Udlæg, f.eks. af retsafgifter skal refunderes straks.

Såfremt vi finder det nødvendigt, kan vi kræve forudbetaling af udlæg og omkostninger. Vi forbeholder sig ligeledes retten til at kræve forudbetaling af salær. Forudbetalte beløb indsættes på en klientkonto og behandles som klientkontomidler.

Klientkontomidler

Vi er medlem af Advokatsamfundet og dermed omfattet af Advokatsamfundets regler om forvaltning af klientkontomidler. Alle klientkontomidler indsættes på klientkonti i vores pengeinstitut.

Fortrolighed

Alle oplysninger og informationer, som vi modtager fra dig eller andre klienter, eller som vi modtager om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt.

Alle sager, vi behandler, er omfattet af klient-advokat fortrolighedsprivilegiet.

Ansvar

Vi er ansvarlige for bistand over for vores klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vores ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra vores side beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af vores advokatansvarsforsikring (p.t. 10 mill.) Den aktuelle dækningssum kan oplyses på forespørgsel.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Ophavsret

Skriftligt materiale, herunder kontrakter mv., er omfattet af vores ophavsret.

Du vil selvfølgelig få de nødvendige rettigheder til det konkrete, skriftlige materiale, som produceres i din sag.

Udenlandske advokatforbindelser

Som klient hos os får du adgang til vores netværk af udenlandske advokatforbindelser. Vi har bl.a. forbindelser til advokater i Sverige, Tyskland, England, Frankrig og Polen. Alle vores udenlandske advokatforbindelser kan yde advokatbistand i alle sædvanlige spørgsmål af relevans for mindre og mellemstore virksomheder

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.